O nas
LGR
Baza wiedzy

Posiedzenie Zarządu

Planowany porządek obrad:

1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o szkolenie pt.: ,,Rybackie Lokalne Grupy Działania 2014-2020 - przygotowanie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju" w dniach 15-16 grudnia 2016r.
5. Informacja z Walnego Zebrania Członków RLGD w dniu 28.12.2016r.
6. Informacja i złożeniu poprawek do Wniosku o Dofinansowanie  na „Koszty bieżące   i aktywizację” na rok 2016.
7. Informacja i złożeniu poprawek do Wniosku  o Dofinansowanie  na „Koszty bieżące  i aktywizację” na rok 2017.
8. Informacja o Konferencji „Wiosna 2017 w akwakulturze” w miejscowości Rytwiany w dniach 9-10.02.2017r.
9. Informacja o realizacji wykorzystania budżetu za II półrocze 2016r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie”  za 2016 rok  oraz z działalności stowarzyszenia RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie za 2016 rok.
11. Informacja o wpłynięciu pisma z dnia 05.01.2017r. ze Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie.
12. Informacja o Międzynarodowym Seminarium dla Lokalnych Grup Rybackich „Włączenie społeczne dla żyjących  obszarów rybackich” Jurmała, Łotwa  21-23 marca 2017r.
13. Informacja o piśmie z dnia 16.01.2017r. z Ministerstwa  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie formularza do sprawozdania za pierwszy rok realizacji LSR.
14. Informacja o zatwierdzeniu przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzoru wniosku o płatność w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz działania „Wsparcie przygotowawcze”.
15. Informacja o wpłynięcia zaproszenia do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” na 2016 i 2017 rok.
16. Ocena pracy biura RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie”.
17. Składki członkowskie – informacja.
18. Sprawy różne, dyskusja.
19. Zakończenie posiedzenia Zarządu.