O nas
LGR
Baza wiedzy

Stowarzyszenie

Powołanie Stowarzyszenia było naturalną konsekwencją wieloletniej aktywności środowisk lokalnych, w tym szczególnie rybackich, zamieszkujących obszar Pojezierza Dobiegniewskiego. Znakomitą okazją do podjęcia stosownych działań stały się instrumenty wsparcia Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej, które zostały uruchomione w Polsce w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.Z inicjatywą utworzenia Stowarzyszenia wyszli przedstawiciele gminy Dobiegniew oraz rybacy działający na naszym terenie. Wsparcia inicjatywnie udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, który zorganizował spotkanie potencjalnych grup rybackich w dniu 12 maja 2009 roku. W skład Stowarzyszenia weszło 8 gmin, w tym: 7 gmin z województwa lubuskiego (Gmina Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn) oraz 1 gmina z województwa zachodniopomorskiego (Gmina Nowogródek Pomorski). Każdy kolejny rok działalności Lokalnej Grupy Rybackiej przyczyniał się do promocji obszarów zależnych od rybactwa.  W trakcie realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 podejmowane były kluczowe decyzje, dzięki którym obszary te zostały zmodernizowane.  To był proces dziejowy, którego efekty już dzisiaj możemy zauważyć.  W tym okresie  Beneficjenci udowodnili, że potrafią z sukcesem sięgać po wsparcie unijne i wykorzystywać je do rozbudowy i unowocześniania swoich firm. W okresie działalności LGR zostało przeprowadzonych aż 6 naborów, podczas których wnioskodawcy mogli aplikować o środki unijne na wybrane przez siebie operacje oraz zrealizowanych  z powodzeniem wiele ciekawych projektów realizowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi grupami rybackimi m.in. wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, imprezy plenerowe, warsztaty kulinarne oraz publikacje nawiązujące do historii rybactwa, naszego obszaru działania oraz kulinariów związanych bezpośrednio z lokalnymi daniami rybnymi.  Na podstawie podpisanych umów na realizację operacji w ramach PO RYBY 2007-2013, LGR „Pojezierze Dobiegniewskie wykorzystało ponad 99 % dostępnych środków finansowych, co świadczy o prężnym działaniu i odniesionym sukcesie.

W dniu 11 września 2015 roku Lokalna Grupa Rybacka przekształciła się w Rybacką Lokalną Grupą Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, której celem jest uwzględnianie w swojej działalności promowanie rybołówstwa, wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, działanie na rzecz zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, wspieranie obrotu i przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury, działanie na rzecz atrakcyjności turystycznej obszaru oraz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz inne cele wynikające z LSR. Nowo utworzona RLGD jest kontynuacją LGR powstałej 30 lipca 2009 roku, która realizowała LSROR w okresie programowania 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR nr 21/1/MRiRW/2010 z dnia 23.11.2010 roku. Z członkostwa w RLGD zrezygnowała  Gmina Nowogródek Pomorski, jedyna gmina spoza województwa lubuskiego.  Wszystkie z siedmiu gmin województwa lubuskiego, wyraziły chęć pozostania członkami Stowarzyszenia oraz przekazały Zarządowi Stowarzyszenia odpowiednie uchwały deklarujące wolę przystąpienia do idei tworzenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, odpowiednio: Dobiegniew - nr VI/39/15 z dnia 31.04.2015r., Drezdenko – VI/57/2015 z dnia 22.04.2015r., Kłodawa – nr VI/49/15, z dnia 20.052015r., Skwierzyna - nr IX/58/15 z dnia 21.05.2015r.,Stare Kurowo - nr XIII.75.2015 z dnia 28.12.2015r., Strzelce Krajeńskie - nr VII/35/15, z dnia 23.04.2015r., Zwierzyn - nr VII/50/2015 z dnia 29.04.2015r.

 Od stycznia 2015 r. trwały prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. Spotkania  odbyły się 29 stycznia 2015 roku, 17, 24, 25, 29.06.2015 r., 06.07.2015 r. oraz od 18 do 23 listopada 2015 r. Uczestniczyły w nich podmioty sektora społecznego, gospodarczego i publicznego oraz przedstawiciele sektora rybackiego, z terenu gmin objętych Rybacką Lokalną Grupą Działania. Wypracowana strategia LGR została uchwalona w trakcie Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 21.12.2015 roku.

            Zarówno członkowie organów RLGD, jak i pracownicy biura, brali czynny udział w realizacji działań wynikających z LSROR od początku działalności Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”. Doświadczenie organów RLGD, które w okresie swojej działalności wypracowały ściśle określone schematy działań, w tym rozwiązywania problemów z pewnością zostanie wykorzystane w realizacji obecnej LSR. Mierzalnym efektem doświadczenia Stowarzyszenia jest ilość projektów zrealizowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi grupami rybackimi m.in. wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, imprezy plenerowe, warsztaty kulinarne, publikacje oraz ponad 99 % wykorzystanie dostępnych środków finansowych. Należy podkreślić, że jako jedyna LGR z pięciu funkcjonujących w województwie lubuskim mogliśmy poszczycić się tak wysokim współczynnikiem wykorzystania środków finansowych.