O nas
LGR
Baza wiedzy

Posiedzenie Zarządu

 

Planowany porządek obrad:

1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 31.01.2017r.

5. Informacja o kontroli z Urzędu Marszałkowskiego w dniu 01.02.2017r.

6. Informacja o wysłaniu poprawek do ankiety do Profilu RLGD na stronie FARNET.

7. Informacja o ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25.01.2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 189).

8. Informacja o projekcie umowy o dofinansowanie w ramach działania realizacja LSR.

9. Informacja o zaproszeniu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniu 10.02.2017r. w celu podpisania Aneksu nr 2 w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o zmianę Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 20.05.2016r., zawartej w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

10. Informacja o ukazaniu się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejformularzu wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami oraz z instrukcją do stosowania.

11. Informacja o odniesieniu się do uwag zgłoszonych do wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych i instrukcji przez LGR i SW.

12. Informacja o spotkaniu pt.: ,,Omówienie dokumentów wdrożeniowych dotyczących wsparcia w ramach realizacji Rybackich Lokalnych Strategii Rozwoju 2014-2020" w dniu 7 lutego 2017 r. w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie naboru wniosków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie operacji własnej.

15. Ustalenie terminu szkolenia dla beneficjentów.

16. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 – uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania.

17. Składki członkowskie – informacja.

18. Sprawy różne, dyskusja.

19. Zakończenie posiedzenia Zarządu.