O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR

Zarząd Stowarzyszenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

 

ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:

 

1. Specjalista do spraw  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

       

 

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia RLGD  "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, w terminie:   od 06.10.2016 r. do 17.10.2016 roku, godz. 15:00. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

 

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

 

• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)

• list motywacyjny

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy

• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w  październiku bieżącego roku. Wszelkie informacji dotyczących naboru można uzyskać w biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, tel. 95 78 10 241,
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

 

Zakres obowiązków:

 

1. Specjalista do spraw wdrażania LSR

 

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę  w  wymiarze   pełnego   etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenia)

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

• wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo)

• min. 3 miesięczny staż pracy( preferowane na stanowisku: pracownik biurowy, administracyjny koordynator projektów unijnych)

• biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

• wiedza związana z programami unijnymi

• prawo jazdy kat. B

Pożądane:

• język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

• predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność

 

Do bezpośrednich zadań należą:

1) Obsługa  związana  z  naborem  wniosków  zgłaszanych  w  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

2) Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

3) Organizacja pracy Rady  oceniającej projekty

4) Przygotowanie  i  składanie  wniosków  o  pomoc  na  funkcjonowanie  RLGD

5) Przygotowanie i składanie wniosków o płatność

6) Przygotowywanie odpowiednich  sprawozdań dla IW

7) Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów

8) Monitorowanie realizacji umów

9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu

10) Koordynowanie projektów współpracy

11) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów

12) Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc

13) Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji  RLGD

14) Obsługa  organizacyjna posiedzeń Walnego Zebrania członków, Zarządu i  Rady

15) Organizacja i prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów z zakresie przygotowania wniosków do  RLGD

16) Nabór do udziału w szkoleniach i spotkaniach

17) Organizacja imprez promocyjnych  RLGD, organizacja udziału w imprezach o charakterze promocyjnym,

18) Organizacja wyjazdów studyjnych dla członków  RLGD

19) Promocja działalności  RLGD

20) Promocja programów i funduszy wdrażanych przez  RLGD

21) Prowadzenie strony internetowej  RLGD

22) Przygotowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych  RLGD

23) Rozprowadzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych  RLGD

24) Udzielanie pomocy w sprawie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów

25) Przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów własnych  RLGD

26) Wykonywanie innych  poleceń służbowych kierownika Biura  RLGD

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

 

 

Posiedzenie Zarządu

 
Szanowni Państwo
 
 
Informujemy, iz w dniu 5 października o godzinie 14:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.
 
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 21.09.2016 r.
5. Przesłuchanie kandydatów na stanowisko specjalisty ds. wdrażania LSR.
6. Porównanie wyników przesłuchania, dyskusja i głosowanie.
7. Przedstawienie wyników kandydatom i rozmowa z osobą wybraną na stanowisko specjalisty ds. wdrażania LSR.
8. Omówienie harmonogramu realizacji planu komunikacji na rok 2017.
9. Informacja o szkoleniu dla Lokalnych Grup Działania w sektorze rybołówstwa oraz dla Samorządów Województw  w Serocku w dniach 10-11.10.2016 r.
10. Sprawy różne, dyskusja.
11. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, które odbędzie się dnia 5 października 2016 r. (tj. środa)  o godzinie 15.45 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Dembowskiego 2.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie Walnego  Zebrania Członków RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

2.     Wybór Przewodniczącego.

3.     Wybór prezydium.

4.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

5.     Przedstawienie porządku obrad.

6.     Przyjęcie porządku obrad.

7.     Wybór Komisji uchwał i wniosków

8.     Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 24.06.2016 r.

9.     Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

10.  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

11.  Dyskusja, sprawy różne, wolne wnioski.

12.  Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

 

 

W przypadku braku w wyznaczonym terminie ponad połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych stowarzyszenia Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godzinie 16.00. Podjęte  w trakcie drugiego Zebrania uchwały są prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

 

 

 

Szkolenie w zakresie procedury oceny wniosków

W dniu 23 września 2016 r.  odbyło się  szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji  Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD. W  spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Henryk Dunas Kierownik Wydziału Rybactwa oraz Małgorzata Bota-Górska.

 

Tematem szkolenia było  omówienie zagadnień dotyczących procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo  i Morze” na  lata 2014-2020, w tym wymagania, uregulowania prawne, rozwiązania praktyczne, zakres dokumentów, organizacja procesu wyboru projektów. Szkolenie poprowadził Pan Piotr Jaworski.

 

Komunikat

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniu 23.09.2016 będzie nieczynne z powodu udziału pracowników biura w szkoleniu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iz w dniu 21 września 2016r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzię się posiedzenie Zarządu.

 

 

Planowany porządek obrad:
 
1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 24.08.2016 r.
5. Informacja o Lubuskim Święcie Plonów.
6. Informacja o wejściu w życie Rozporządzenia dot. priorytetu IV.
7. Informacja o kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8. Omówienie przygotowań do  szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura w zakresie procedury oceny wniosków o dofinansowanie.
9. Przyjęcie założeń do budżetu na rok 2017.
10. Omówienie spraw kadrowych – wybór kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko specjalista ds. wdrażania LSR.
11. Sprawy różne, dyskusja.
12. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 
 

 

 

Rozporządzenie dot. Priorytetu IV Rybactwo i Morze weszło w życie!

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 9 września 2016 r., po długich miesiącach wyczekiwania, weszło w życie nasze podstawowe Rozporządzenie dot. wdrażania Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”) 

Teraz czekamy jeszcze na kilka rozporządzeń uzupełniących (dot. zaliczek dla beneficjentów, wniosków oraz współpracy) i zaczynamy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. O szczegółach będziemy informowali! 

Treść rozporządzenia znajdziecie TUTAJ

 

Rozporządzenie do Priorytetu III PO Rybactwo i Morze

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż z dniem 9 września 2016 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Treść Rozporządzenia znajdziecie Państwo TUTAJ

Szkolenie w zakresie procedury oceny wniosków

Szanowni Państwo

 

Poniżej  zamieszczamy agendę szkolenia w zakresie procedury oceny wniosków.

 

 Agenda szkolenia

Lubuskie Święto Plonów

W dniu 4 września 2016 r.  RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” wzięło udział w obchodach Lubuskiego Święta Plonów, czyli dożynkach wojewódzkich, który odbyły się w Strzelcach Kraj.  Na naszym stoisku promocyjnym każdy mógł uzyskać informacji o działalności naszego stowarzyszenia oraz  zasmakować zupy rybnej,  ryby wędzonej, ryby smażonej i  pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem.