O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo
 
Informujemy, iz w dniu 14 grudnia 2016 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.
 
 
Planowany porządek obrad:
 1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 02.11.2016 r.
 5. Przesłuchanie kandydatów na stanowisko kierownika biura.
 6. Porównanie wyników przesłuchania, dyskusja i głosowanie.
 7. Przedstawienie wyników kandydatom i rozmowa z osobą wybraną na stanowisko kierownika biura.
 8. Informacja o spotkaniu informacyjno-szkoleniowym w dniu 25.11.2016 r. w Chrapowie.
 9.  Informacja o konferencji  pn. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - kolejna edycja wsparcia obszarów rybackich w województwie lubuskim" w dniu 25.11.2016 r.
 10. Informacja o zaproszeniu  na  szkolenie pt.: ,,Rybackie Lokalne Grupy Działania 2014-2020 - przygotowanie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju" w dniach 15-16 grudnia 2016 r.
 11. Informacja o spotkaniu z wójtami i burmistrzami w dniu 14.12.2016 r.
 12. Ocena skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej  oraz informacja o stopniu wdrażania LSR.
 13. Zapoznanie się z propozycją Planu Pracy na rok 2017.
 14. Ocena działalności RLGD, pracowników i funkcjonowania biura RLGD.
 15. Omówienie sprawy zatrudnienia osoby świadczącej usługi księgowo-kadrowe.
 16. Omówienie sprawy zatrudnienia osoby świadczącej  usługi sprzątania pomieszczeń biurowych.
 17. Sprawy różne, dyskusja.
 18. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

 

Konferencja pn. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - kolejna edycja wsparcia obszarów rybackich w województwie lubuskim"

W dniu 25 listopada 2016 r. przedstawiciele Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Dobiegniewskie" wzięli udział w konferencji pn. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - kolejna edycja wsparcia obszarów rybackich w województwie lubuskim" organizowanej przez Wydział Rybactwa, Departamentu Rolnictwa Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Podczas konferencji omówiono warunki i tryb przyznawania, wypłat i zwrot pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" reprezentowali członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, wójtowie i burmistrzowie gmin wchodzących w skład RLGD  oraz przedstawiciele Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

W dniu 25 listopada 2016 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się spotkanie informacyjno- szkoleniowe. 

Komunikat

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniu 18.11.2016 r. będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko: Kierownik Biura

 

Zarząd Stowarzyszenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

 

ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:

 

1. Kierownik Biura

       

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia RLGD  "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, w terminie:  od 03.11.2016 r. do 30.11.2016 roku, godz. 15:00. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

 

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)

• list motywacyjny

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy

• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w grudniu  bieżącego roku. Wszelkie informacji dotyczących naboru można uzyskać w biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, tel. 95 78 10 241,
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

 

Zakres obowiązków:

 

1. Kierownik Biura

 

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę  w  wymiarze   pełnego   etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenia)

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Konieczne:

- wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, prawo, finanse, zarządzanie, marketing, fundusze UE)

-  min. 2-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku związanym z inicjowaniem
i przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych

- uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

- biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

- prawo jazdy kat. B.

Pożądane:

- język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym;

- wysoka kultura osobista;

- umiejętność korzystania z aktów prawnych, interpretacja i analiza zmian w przepisach;

- predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność, gotowość do wyjazdów służbowych;

- doświadczenie w zakresie zarządzania, kierowania zespołem, umiejętność prowadzenia negocjacji
 i nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

 

Do bezpośrednich zadań należy:

Kierownik Biura   jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia
– w ramach posiadanych uprawnień oraz należytą realizację następujących zadań:   

1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia oraz  Rady.     

2) Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSR.

3) Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia.

4) Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia.

5) Prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca z mediami.

6) Wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i analiz problemowych.

7) Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz   zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne.

8) Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, zebrania Zarządu Stowarzyszenia oraz  Rady.                         

9) Opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych.

10) Obsługa Walnego Zebrania Członków.

11)  Prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz  Rady.

12) Sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom.  

13) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej. 

14)  Obsługa Zarządu oraz Rady.

15)  Prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Rady.

16) Opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań  merytorycznych i finansowych.  

17) Prowadzenie korespondencji.

18) Udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

19)  Utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia.

20) Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia.

21) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

22) Nadzór nad prowadzeniem monitoringu operacji realizowanych w ramach LSR.

23) Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko Kierownika Biura". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

 


 

Komunikat

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniu 31.10.2016 r. będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo
 
Informujemy, iz w dniu 2 listopada 2016 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.
 
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 19.10.2016 r.
5. Informacja o złożeniu wniosku na koszty bieżące i aktywizację na rok 2016.
6. Informacja o złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę pracownika biura.
7. Sprawy różne, dyskusja.
8. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju wybrana została Pani Joanna Skibińska. Kandydatka spełniała warunki formalne oraz wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. 

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo
 
Informujemy, iz w dniu 19 października o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.
 
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 05.10.2016 r.
5. Przesłuchanie kandydatów na stanowisko specjalisty ds. wdrażania LSR.
6. Porównanie wyników przesłuchania, dyskusja i głosowanie.
7. Przedstawienie wyników kandydatom i rozmowa z osobą wybraną na stanowisko specjalisty ds. wdrażania LSR.
8. Informacja o szkoleniu dla Lokalnych Grup Działania w dniu 11.10.2016 r.  w Warszawie.
9. Informacja o złożeniu wniosku na koszty bieżące i aktywizację na rok 2017.
10. Informacja o  kontroli z ZUS-u.
11. Sprawy różne, dyskusja.
12. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 

Walne Zebranie Członków RLGD

W dniu 5 października 2016 r. w  Dobiegniewie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.