O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

Szkolenie w zakresie procedury oceny wniosków

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania  „Pojezierze Dobiegniewskie”informuje, iż w dniu 23 września 2016 r. (tj. piątek) o godzinie 10:00, w  Hotelu Wodnik przy ul. Dobiegniewskiej 22 w miejscowości Długie odbędzie się  jednodniowe szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji  Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD.

 

Szkolenie zostało  zaplanowane i zostanie przeprowadzone zgodnie  z załącznikiem nr 7  „Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura” do umowy ramowej zawartej między RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” a Samorządem Województwa Lubuskiego. Tematem szkolenia będzie omówienie zagadnień dotyczących procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo  i Morze” na  lata 2014-2020, w tym wymagania, uregulowania prawne, rozwiązania praktyczne, zakres dokumentów, organizacja procesu wyboru projektów. Szkolenie poprowadzi Pan Piotr Jaworski, który posiada  10-letnie doświadczenie  w realizacji i audycie projektów UE.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.   Program szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w póżniejszym terminie.

Nabór na stanowisko specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

 

ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:

 

1. Specjalista do spraw  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

       

 

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia RLGD  "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, w terminie od 29.08.2016 r. do 20.09.2016 roku, godz. 15:00. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

 

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

 

• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)

• list motywacyjny

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy

• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się na początku pażdziernika bieżącego roku. Wszelkie informacji dotyczących naboru można uzyskać w biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, tel. 95 78 10 241,
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

 

Zakres obowiązków:

 

1. Specjalista do spraw wdrażania LSR

 

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę  w  wymiarze   pełnego   etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenia)

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

• wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo)

• min. 3 miesięczny staż pracy( preferowane na stanowisku: pracownik biurowy, administracyjny koordynator projektów unijnych)

• biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

• wiedza związana z programami unijnymi

• prawo jazdy kat. B

Pożądane:

• język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

• predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność

 

Do bezpośrednich zadań należą:

1) Obsługa  związana  z  naborem  wniosków  zgłaszanych  w  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

2)  Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

3) Organizacja pracy Rady  oceniającej projekty

4)  Przygotowanie  i  składanie  wniosków  o  pomoc  na  funkcjonowanie  RLGD

5)  Przygotowanie i składanie wniosków o płatność

6)  Przygotowywanie odpowiednich  sprawozdań dla IW

7)  Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów

8)  Monitorowanie realizacji umów

9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu

10)   Koordynowanie projektów współpracy

11) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów

12)  Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc

13)  Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji  RLGD

14)  Obsługa  organizacyjna posiedzeń Walnego Zebrania członków, Zarządu i  Rady

15)  Organizacja i prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów z zakresie przygotowania wniosków do  RLGD

16)  Nabór do udziału w szkoleniach i spotkaniach

17)  Organizacja imprez promocyjnych  RLGD, organizacja udziału w imprezach  o charakterze promocyjnym,

18)  Organizacja wyjazdów studyjnych dla członków  RLGD

19) Promocja działalności  RLGD

20) Promocja programów i funduszy wdrażanych przez  RLGD

21) Prowadzenie strony internetowej  RLGD

22) Przygotowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych  RLGD

23) Rozprowadzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych  RLGD

24) Udzielanie pomocy w sprawie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów

25)  Przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów własnych  RLGD

26)  Wykonywanie innych  poleceń służbowych kierownika Biura  RLGD

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

 

 

Lubuskie Święto Plonów

W dniu 4 września 2016  r.  Rybacka Lokalna Grupa Działania " Pojezierze Dobiegniewskie" będzie uczestniczyć w obchodach Lubuskiego Święta Plonów. W tym roku gospodarzem wydarzenia będzie Gmina Strzelce Kraj.
 
Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 mszą św. w Kolegiacie pw. Matki Bożej Różańcowej. Po mszy korowód dożynkowy przejdzie ulicami na Stadion Miejski. Przewidziano wiele atrakcji m.in. na scenie plenerowej obejrzymy widowisko obrzędowe, wystąpi Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. L. Figasa, Zespół Tańca Ludowego Krajna oraz lubuskie grupy śpiewacze. Zostanie rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Będzie można posmakować potraw regionalnych i obejrzeć wystawę zabytkowej kolekcji ciągników. Na zakończenie o godz. 20.30 - gwiazda wieczoru Michał Szpak.
 
 

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iz w dniu 24 sierpnia 2016 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzię się posiedzenie Zarządu.

 

 

 

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 13.07.2016 r.
 5. Informacja o podpisaniu aneksu do umowy ramowej.
 6. Informacja o wpłynięciu pisma od Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie.
 7. Informacja o wpłynięciu zaproszenia na konferencję „Wiosna 2016 w Akwakulturze” w dniach 8-9 września 2016 r.
 8. Informacja o przygotowaniach do obchodów Dożynek w dniu 4 września 2016 r.
 9. Informacja o przygotowaniach do szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura w zakresie procedury oceny wniosków o dofinansowanie.
 10. Informacja o przeprowadzeniu archiwizacji dokumentów w biurze RLGD.
 11. Informacja o wpłynięciu deklaracji członkowskiej.
 12. Sprawy różne, dyskusja.
 13. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 

Konsultacje publiczne

Szanowni Państwo,


Poniżej projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zwracamy sie z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. w wersji elektronicznej na adres:

Sekretariat.Rybolowstwa@minrol.gov.pl<Sekretariat.Rybolowstwa@minrol.gov.pl> .

 

Konsultacje publiczne

Projekt Rozporządzenia

Projekt rozporządzenia do Priorytetu 2 PO RYBY 2014-2020

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż pojawił się projekt Rozporządzenia do Priorytetu 2 w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Zapraszamy do lektury i zgłaszania ewentualnych uwag - do 12 sierpnia 2016.

Projekt Rozporządzenia znajdziecie TUTAJ

Informacja gdzie i jak zgłaszać uwagi do rozporządzenia znajduje się TUTAJ

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iz w dniu 13 lipca 2016 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzię się posiedzenie Zarządu.

 

Planowany porządek obrad:

1.      Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 08.06.2016 r.

5.      Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.

6.      Omówienia spraw kadrowych – informacja o wpłynięciu rezygnacji Pani Marty Mrozik.

7.      Omówienie sprawy zatrudnienia osoby świadczącej sprzątanie pomieszczeń biurowych.

8.      Omówienie procedury rekrutacji pracowników w biurze RLGD.

9.      Informacja w sprawie GIODO.

10.  Informacja o wpłynięciu prośby z Parafialnego Zespołu Caritas w Dobiegniewie.

11.  Składki członkowskie – podjęcie uchwały o wykreśleniu członków zwyczajnych.

12.  Sprawy różne, dyskusja.

13.  Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Walne Zebranie Członków RLGD

W dniu 24 czerwca  2016 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Media o nas

Szanowni Państwo

 

W dniu 3 czerwca 2016 r.  w gazecie  Rzeczypospolitej ukazał się artykuł "Środki z funduszy unijnych wspierają lokalne inicjatywy przedsiębiorców",  w którym wspomniano również o  naszej RLGD. 

 

Poniżej link z artykułem:

 

http://www.rp.pl/Zycie-Ziemi-Lubuskiej/306029812-Srodki-z-funduszy-unijnych-wspieraja-lokalne-inicjatywy-przedsiebiorcow.html#ap-2

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju wybrana została Pani Marta Mrozik. Kandydatka spełniała warunki formalne oraz wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wśród kandydatów wykazała się najlepszą wiedzą oraz przygotowaniem do wykonywania zadań na w/w stanowisku.