O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

Walne Zebranie Członków RLGD

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2016 r. o godzinie 16.45 w „Willi Stanisław” w miejscowości Chrapów.

 

Proponowany porządek obrad:                                                                               

 

1.     Otwarcie Walnego  Zebrania Członków RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

2.     Wybór Przewodniczącego.

3.     Wybór prezydium.

4.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

5.     Przedstawienie porządku obrad.

6.     Przyjęcie porządku obrad.

7.     Wybór Komisji uchwał i wniosków.

8.     Przedstawienie sprawozdania Zarządu  za 2015 rok.

9.     Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2015 rok.

10.  Przedstawienie  sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

11.  Zatwierdzenie sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

12.  Przedstawienie sprawozdanie z działalności Komitetu za 2015 rok.

13.  Zatwierdzenie  sprawozdania z działalności Komitetu za 2015 rok.

14.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

15.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2015 rok.

17.  Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok.

18.  Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2016 rok.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2016 rok.

20.  Przedstawienie propozycji zmian w regulaminie nadania statuetki  „Rybaka Pojezierza”.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie nadania statuetki  „Rybaka Pojezierza”

22.  Przedstawienie propozycji zmian w regulaminie rozliczania podróży służbowych krajowych
i zagranicznych członków, organów i władz stowarzyszenia.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie podróży służbowych członków, organów i władz stowarzyszenia.

24.  Informacja Prezesa Zarządu  dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2016 rok.

25.   Wolne wnioski.

26.  Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

 

W przypadku braku w wyznaczonym terminie ponad połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych stowarzyszenia Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godzinie 17.00. Podjęte  w trakcie drugiego Zebrania uchwały są prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

   Projekt uchwały nr 3/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015.

 

   Projekt uchwały nr 4/2016  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

 

  Projekt uchwały nr 5/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu za rok 2015

 

 Projekt uchwały nr 6/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego  z działalności za rok 2015.

 

 Projekt uchwały nr 7/2016 w sprawie: przeznaczenie wyniku finansowego za rok 2015

 

 Projekt uchwały nr 8/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium  Zarządowi za 2015 rok

 

 Projekt uchwały nr 9/2016 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2016 rok

 

 Projekt uchwały nr 10/2016 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie nadania statuetki  „Rybaka Pojezierza”

 

  Projekt uchwały nr 11/2016 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych członków, organów i władz stowarzyszenia.

 

 Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015

 

  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015

 

 Sprawozdanie z działalności Komitetu za rok 2015

 

 Bilans na dzień 31.12.2015 r., Rachunek wyników na dzień 31.12.2015 r., Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat

 

  Plan pracy i plan finansowy na rok 2016

 

  Projekt zmian w Regulaminie rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych członków, organów i władz stowarzyszenia.

 

 Projekt zmian w Regulaminie nadania statuetki "Rybak Pojezierza Dobiegniewskiego"

 

 

Konferecja

W dniu 20 maja 2016 r. odbyła się  ż konferencja dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań "Wsparcie przygotowawcze" i "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja", objętych priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020. W trakcie spotkania omówiono uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem IZ PO RYBY 2014-2020.  Nasze Stowarzyszenie podczas konferencji reprezentował Andrzej Gogler - Skarbnik RLGD.

Umowa ramowa już podpisana!!!

Szanowni Państwo

 

W dniu 20.05.2016 roku w Urzędzie MarszałkowskiM Województwa Lubuskiego w  Zielonej Górze odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dotyczącego Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) z  naszą Rybacką Lokalną Grupą Działania "Pojezierze Dobiegniewskie". Stowarzyszenie reprezentowali  Kazimierz Szmid Prezes RLGD oraz  Tadeusz Bednarczuk Wiceprezes RLGD.

Uroczyste podpisanie umowy

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż w dniu 20 maja 2016 r. planowane jest podpisanie Umowy Ramowej z Samorządem Województwa Lubuskiego o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.  

 

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco !!!

Komunikat

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" do dnia 26.05.2016 r. będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 509 251 285.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wyniki oceny Strategii

Szanowni Państwo

 

Z wielką przyjemnością informujemy, iż  Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 maja 2016 r.  zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa lubuskiego.

Nasza strategia została oceniona pozytywnie, co oznacza, że za niedługo ruszymy z jej wdrażaniem !

 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w stworzenie Strategii!  

 

Wyniki oceny poniżej:

 

 Lista ocenionych LSR

Nabór na stanowisko specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

 

ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:

 

1. Specjalista do spraw  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

       

 

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia RLGD  "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, w terminie do: 
 25.05.2016 roku, godz. 15:00.
W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

 

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

 

• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)

• list motywacyjny

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy

• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się na początku czerwca bieżącego roku. Wszelkie informacji dotyczących naboru można uzyskać w biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, tel. 95 78 10 241,
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

 

Zakres obowiązków:

 

1. Specjalista do spraw wdrażania LSR

 

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę  w  wymiarze   pełnego   etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenia)

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

• wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo)

• min. 2-letni staż pracy( preferowane na stanowisku: pracownik biurowy, administracyjny koordynator projektów unijnych)

• uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

• biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

• wiedza związana z programami unijnymi

• prawo jazdy kat. B

 

Pożądane:

• język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

• predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność

 

Do bezpośrednich zadań należą:

1) Obsługa  związana  z  naborem  wniosków  zgłaszanych  w  ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

2) Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

3) Organizacja pracy Rady  oceniającej projekty

4) Przygotowanie  i  składanie  wniosków  o  pomoc  na  funkcjonowanie RLGD

5) Przygotowanie i składanie wniosków o płatność

6) Przygotowywanie odpowiednich  sprawozdań dla IW

7) Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów

8) Monitorowanie realizacji umów

9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu

10) Koordynowanie projektów współpracy

11) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów

12) Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności
z warunkami Umów  o pomoc

13) Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji RLGD

14) Wykonywanie innych  poleceń służbowych kierownika Biura RLGD

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

 

 

„Środa z Funduszami dla…osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej”, które odbędą się 4 maja 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

Komunikat

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniu  02.05.2016 r. będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Pokaż swój projekt

Pokaż swój projekt! Weź udział w ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”!

Rozpoczęto nabór atrakcji do III edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – dołącz do akcji! Wejdź   na stonę www.dniotwarte.eu  w zakładkę "Dołącz do akcji" i wypełnij formularz. Termin składania zgłoszeń mija 22 kwietnia br.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce, która już od 2 lat cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających. W poprzednich edycjach w całym kraju odbyły się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Szansę na prezentację swoich dokonań mieli nie tylko ci, którzy realizują duże, spektakularne projekty, ale również ci, którzy funkcjonują wyłącznie na rynku lokalnym, a także ci, których drzwi są na co dzień zamknięte dla odwiedzających.

Dzięki tej akcji masz niepowtarzalną okazję pokazania Twojego projektu mieszkańcom najbliższej okolicy i turystom z całej Polski, a tym samym ogólnopolskiej promocji tego przedsięwzięcia. Więcej informacji na stronie:  www.dniotwarte.eu

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału!